top of page

Beslut vid extra bolagsstämma 17 januari 2023

Tisdagen den 17 januari 2023 hölls extra bolagsstämma i OurLiving AB (publ). Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att kunna besluta om nyemission. Styrelsen utvärderar löpande denna möjlighet tillsammans med bolagets ledning.


Beslutet var enhälligt och helt i enlighet med beslutsförslagen som presenterades i kallelsen. Vid stämman var 19 334 101 aktier (37,67%) representerade.

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet att säkerställa att bolaget kan skapa tillväxt och finansiera denna liksom möjliga förvärv och andra tillgångar. Styrelsen utvärderar löpande denna möjlighet tillsammans med bolagets ledning.


Läs hela pressmeddelandet HÄR


Comments


bottom of page