top of page

Bokslutskommuniké 2022 - tillväxt och stor orderingång

Kvartalet och året summerades med tillträdet av vårt förvärv av Solarfuture och vi ser en signifikant tillväxt i netto-omsättning, Pro Forma, (som om vi hade ägt Solarfuture 2022), 378% på helår med fokus på hållbara och smarta solenergi lösningar. Detta stärks också av tillväxten i netto-omsättningen i Q4 som var 139% samt underbyggs av en starkt stigande orderingång som per dags datum uppgår till 8 MSEK och sträcker sig ca ett kvartal framåt. Denna tillväxt beräknas fortsätta att utvecklas under 2023 och dessutom med successivt förbättrad lönsamhet.


Med förnybar energi och vår proptech-plattform bidrar vi starkt till en hållbar miljö och ger våra kunder mer effektivitet som i sin tur ger besparingar. Efterfrågan av solenergi på marknaden är kraftig, både inom B2C och B2B och nu när vi förenar vår proptech-plattform med förnybar energi så tar vi en unik position på marknaden. Vi erbjuder en digital upplevelse som underlättar för kunderna. Energilagring bedöms bli en viktig faktor, vi har redan gjort vår första affär och med hjälp av unik kompetens internt i bolaget ser vi stora möjligheter inom detta område.


Marknadsutsikt

Med Boverkets senaste prognos, som visar på lägre byggtakt 1 skapas ett allt högre fokus på kostnadskontroll, effektivisering och högre grad av digitalisering i branschen. I denna kontext så använder vi Solarfuture som en hävstång med tanke på marknadens starka efterfrågan på smarta och hållbara energilösningar.2 Då vi integrerar vårt solenergi-erbjudande med OurLiving plattformen så räknar vi med att stärka det totala erbjudandet och därmed den totala tillväxten.


Väsentliga avtal kopplas till digitalisering

Stora avtal inom solenergi banar väg för ytterligare stark tillväxt. Med detta i ryggen så kan vi också växla upp vårt B2B-erbjudande som vi ser kommer få ett allt större fokus under året. Vi har redan ett ramavtal med Statens Fastighetsverk där vi har fått beställningar på solenergi till Stockholms Slott och Hovdala Slott. Dessutom har vi knutit avtal för andra anläggningar som t.ex. Heleneholmsskolan i Malmö och en markanläggning i Staffanstorp. Vi siktar på att utöka vår orderingång med flera nya B2B-avtal och samtidigt koppla ihop dessa med vår plattform för att digitalisera och effektivisera erbjudandet.


Kommentarer till finansiella utvecklingen

Året summeras med en tillväxt i nettoomsättning för koncernen. Nettoomsättningen för helår 2022 var 3 656 tkr (+ 13%) och för kvartal 4 2022 1 148 tkr (+139%). EBITDA för helår blev –10 106 tkr och för kvartal 4 2022 –2 149 tkr.

Pro Forma är nettoomsättningen drygt 15 MSEK för helår 2022.


Tillväxt och optimism

Med tanke på den orderingång vi har (8 MSEK) så räknar vi med att fortsätta växa från dagens nivå. Detta trots mycket oro på marknaden, stigande räntor och krig i Europa. Förvärvet av Solarfuture i Sverige AB gör att vi inte är beroende av konjunkturen och kan i stället kapitalisera på branschens tillväxt och kundernas efterfrågan. Det är med stor tillförsikt och optimism vi ser fram emot att ta bolaget in i en ny era under 2023. Vi hoppas du som aktieägare vill följa med på resan!


* Orderingång definieras som bekräftad order och delfakturerad


Fjärde kvartalet

·Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 148 (480) TSEK

·Koncernens EBITDA uppgick till –2 149 (-2 223) TSEK

·Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,111 (-0,060) SEK. Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,455 (-0,149) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

·Compare-IT byter namn till OurLiving med kortnamnet "OURLIV"

·Solarfuture i Sverige AB förvärvas

·Ny kund, Einar Mattsson Projekt, 3-årsavtal tecknas

·Ny affär på 400 tkr – solcellsanläggning på Nya Högaholmsskolan i Malmö

·Nytt uppdrag till Stockholms Slott, ordervärde 3,5 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·Solenergi-anläggning till Hovdala Slott, ordervärde 2,2 MSEK

·Energilagringssystem till Hovdala Slott samt Tomarps Kungsgård, ordervärde 0,5 MSEK

·Extra bolagsstämma, beslut om bemyndigande för styrelsen att kunna besluta om nyemission


Klicka HÄR för att läsa till hela OurLiving ABs bokslutskommunikéComments


bottom of page