top of page

Compare-IT Nordic AB – Beslut vid årsstämma 27 augusti 2018

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.10.1″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0||||false|false”][et_pb_row custom_padding=”0px|||” custom_margin=”0px|||” _builder_version=”3.10.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.10.1″ text_text_color=”#3b3b3b” header_2_font_size=”18px” header_2_font=”||||||||” text_font=”||||||||”]

Stämman beslutade enhälligt helt i enlighet med styrelsens och valberedningens beslutsförslag som presenterade i kallelsen:

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018/2019 lämnas på bolagets aktier.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en suppleant samt att bolaget skall ha en revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett halvt prisbasbelopp vardera till styrelseledamöter med ett ägande mindre än 10 % och med ett prisbasbelopp till styrelseordförande samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: att omval sker av styrelseledamöterna Jeanette Andersson, Martin Strandqvist, Mats Nyberg och Ulf Persson, att nyval sker av Tord Olsson som ordinarie ledamot samt att nyval sker av Jimmy Björkman som suppleant. Jan Karlander avgår ur styrelsen.

Stämman beslutade att Jeanette Andersson omväljs till styrelseordförande.

Stämman beslutade att Parsells Revisionsbyrå AB omväljs till revisor i bolaget och att auktoriserade revisorn Jan Hamberg fortsätter som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade om principerna för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag:

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 mars 2019 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast fyra månader innan årsstämman 2019. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före utgången av april 2019.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Bemyndigande nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag nedan. Det noterades att beslutet var enhälligt.

  1. Årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

  2. Styrelsen ska inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 3 000 000 aktier ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkommer efter konvertering eller utnyttjande.

  3. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Stämman beslutade att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Comments


bottom of page