top of page

Compare-IT Nordic AB (publ) förvärvar Solarfuture i Sverige AB

Compare-IT Nordic AB (publ) (”Compare-IT” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 5 oktober 2022, att Bolaget har undertecknat avtal avseende förvärv av samtliga aktier (’’Förvärvet’’) i solenergibolaget Solarfuture i Sverige AB, org. nr 559253-8267, (’’Solarfuture’’ eller ”Målbolaget”) som värderas till 6 000 000 kronor på skuld- och kassafri basis. Köpeskillingen i Förvärvet utgörs dels av en initial köpeskilling som delvis ska erläggas i aktier i Bolaget, dels av en eventuell tilläggsköpeskilling som delvis ska erläggas i aktier i Bolaget. Förvärvet är villkorat av att Compare-IT säkerställer finansiering av Förvärvet och Bolaget överväger för tillfället flera olika alternativ för att säkerställa finansieringen av Förvärvet. Tillträde till aktierna i Solarfuture beräknas ske i december 2022.

Bakgrund till och motiv för Förvärvet

Compare-IT har tidigare annonserat att Bolaget avser expandera in i energi-sektorn. Syftet med detta initiativ är att erbjuda alternativ energiproduktion till lägre kostnad och som en enhetlig lösning för visualisering av energiförbrukning. Proptech-branschen är fragmenterad och är i behov av konsolidering med aktörer som tillsammans erbjuder en helhetslösning. Här finns ett gap för Compare-IT att fylla. Compare-IT kommer, som ett SaaS-bolag (Software as a Service), fortsätta att jobba med öppna partnerskap och samarbeten. Fler förvärv planeras att komplettera detta.

Förvärvet

Solarfuture bedriver heltäckande service inom solenergilösningar, installationsentreprenader och distribution av produkter och system för produktion av solenergi. Målbolagets kunder består av myndigheter, bostadsbyggare samt ett fåtal privatpersoner. Exempel på kunder är Trelleborgs Hamn AB, Doxa AB, NBI Bygg AB, KlaraBo Sverige AB, Ikano Bostad, Region Skåne och Statens Fastighetsverk.

Solarfuture bildades 2020 och har sedan starten vuxit snabbt och har idag ca 10 anställda och konsulter. Målbolaget förväntas under räkenskapsåret 2022 omsätta drygt 10 000 000 kronor med en EBITDA om knappt 1 000 000 kronor att jämföra med 2021 då bolaget omsatte drygt 5 100 000 kronor med en EBITDA på knappt 600 000 kronor.

Solarfuture kommer att fortsätta sin tillväxtresa inom Compare-IT-koncernen som i sin tur kommer att addera kompetens till Solarfuture att bygga mjukvara och att digitalisera upplevelsen av solenergi. Compare-IT ser klara försäljningssynergier med Förvärvet eftersom Compare-IT och Solarfuture till viss del har gemensamma målgrupper. Vidare bedöms Compare-IT:s verksamhet påverkas positivt av Förvärvet då Bolaget tillförs ett adderande erbjudande vilket ligger i linje med Compare-IT:s ambition att möta de större fastighetsbolagens önskan om färre och bredare leverantörer för digitalisering av fastighetsbranschen. Solarfutures starka säljteam är också något som ökar möjligheten till en korsförsäljning.

Genom Förvärvet blir Solarfuture ett helägt dotterbolag till Compare-IT. De senaste rapporterna på helårsbasis för respektive bolag avser 2021-01-01 – 2021-12-31. Mot bakgrund av dessa rapporter förväntas Förvärvet öka intäkterna med 46% i Compare-IT-koncernen. Målbolaget hade en EBITDA på knappt 600 000 kr för räkenskapsåret 2021. Ändamålet med uppgifterna ovan är att presentera den hypotetiska påverkan som Förvärvet skulle kunna ha haft på Compare-IT:s konsoliderade räkenskaper på helårsbasis.

Kommentarer från Bolaget

Henrik Jarl, VD Compare IT, kommenterar:

”Vår strategi, som ett Proptech-bolag, är att effektivisera bygg- och fastighetsbranschen genom digitalisering. Genom förvärvet av Solarfuture i Sverige AB tar vi nu ett kraftfullt steg in i energi-sektorn och där finns det ett stort behov av digitalisering. Grön energi är i sin linda och förvärvet av Solarfuture ger oss en konkurrensfördel och position att bygga vidare från. Dessutom breddar vi vår kundbas, kompetens och organisation där Solarfuture-teamet kommer att passa väldigt väl in i Compare-IT familjen”.

Leif Liljebrunn, Styrelseordförande Compare-IT, kommenterar:

”Drivet av ett ökat fokus på hållbarhet och energieffektivisering ligger vår satsning på energi helt i linje med vår strategi att agera som en komplett leverantör till branschen. Det finns en stor potential att minska energianvändningen i fastighetsbranschens befintliga bestånd. Genom våra tjänster och innovativa lösningar vill vi vara en naturlig partner för de inom fastighetsbranschen som redan ligger långt framme eller de som har ambitionen att ta sådana steg”.

Läs hela nyheten här

Comments


bottom of page