top of page

Compare-IT tillförs 5,25 miljoner kronor genom en övertecknad riktad nyemission av 2 999 998 aktier

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ text_text_color=”#3b3b3b”]Styrelsen i Compare-IT Nordic AB (publ) (”Compare-IT” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 augusti 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 2 999 998 aktier till en teckningskurs om 1,75 kronor per aktie (den ”Riktade emissionen”). Teckningskursen i den Riktade emissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”).

Styrelsen för Compare-IT har idag, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 26 augusti 2020 och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission om 2 999 998 aktier till ett begränsat antal kapitalstarka investerare till en teckningskurs om 1,75 kronor per aktie. Tack vare det stora intresset bland investerare utökades den Riktade emissionen, jämfört med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med 1,25 miljon kronor och Bolaget tillförs därmed genom den Riktade emissionen 5,25 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen och övriga villkor för den Riktade emissionen har fastställts genom Bookbuilding-förfarandet. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 3,3 procent mot den volymvägda genomsnittskursen för aktien på Spotlight Stock Market under en period om 10 handelsdagar till och med dagen före emissionsbeslutet. Därvid bedömer styrelsen att marknadsmässigheten för teckningskursen och övriga villkor för den Riktade emissionen har säkerställts.

Följande investerare har tecknat aktier i den Riktade emissionen:Namn:Antal tecknade aktier:Per-Ola Ovin285 714Christian Donaldson571 428Lars Dahlén857 143Mats Ekstrand428 571Mats Leander142 857Michael Katina 285 714Oskar Lindström428 571Summa:2 999 998

Bolaget avser använda emissionslikviden från den Riktade emissionen till att stärka Bolagets rörelsekapital och för vidareutveckling av den digitala plattformen. Skälet till att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera och stärka ägarbasen i Bolaget med kapitalstarka aktieägare som kan följa Bolaget i dess tillväxtresa samt att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

“Det är mycket glädjande att få med oss dessa kapitalstarka och långsiktiga ägare i vår tilllväxtresa. Med dessa tillskott får vi in värdefull och diversifierad kompetens som vi kommer kunna dra nytta av när vi digitaliserar fastighetsbranschen. Dessutom stärker vi ägarbasen med ägare som kan följa oss i vår fortsatta satsning,” säger Henrik Jarl, VD Compare-IT.

Den Riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 14,72 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 2 999 998 aktier, från 17 375 508 aktier till 20 375 506 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 299 999,80 kronor från 1 737 550,80 kronor till 2 037 550,60 kronor.

Rådgivare

Compare-IT har anlitat Fredersen Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

För ytterligare information:

Henrik Jarl VD, Compare-IT Nordic AB Telefon: 0767-621346 E-post: henrik.jarl@compare-it.se

Om Compare-IT

Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö. För mer information se www.compare-it.se

Viktig information

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I COMPARE-IT.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Compare-IT i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Compare-IT har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Compare-ITs avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Compare-ITs framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Compare-IT verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Compare-IT anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Compare-IT garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och åtar sig inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Compare-IT eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Comments


bottom of page