top of page

Delårsrapport Q1 - Tillväxt på 675%

Kvartalet har präglats av en väldigt kraftig tillväxt på nästan 700% i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Det innebär att bolaget bara under första kvartalet i år har dubblat årsomsättningen i jämförelse med helåret förra året. Vi räknar med att tillväxten kommer att fortgå även kommande kvartal.


Klicka här för att läsa hela rapporten


Första kvartalet

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 354 (949) TSEK.

 • Koncernens EBITDA uppgick till –1 907 (-1 889) TSEK.

 • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,073 (-0,077) SEK. Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,072(-0,075) SEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • OurLiving etablerar sig inom energilagring med order av energilagringssystem på 0,5 MSEK

 • Solenergi till Hovdala Slott, ordervärde 2,2 MSEK

 • Nästa generations mjukvaruplattform lanseras, skalbar med nya funktioner och nytt gränssnitt

 • Ytterligare solenergianläggning i Båstad, ordervärde 825 tkr

 • Brygglån på 2 MSEK för att skapa ytterligare tillväxt

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Väsentliga ordrar från Statens Fastighetsverk, totalt ordervärde 4,2 MSEK fördelat på två affärer, Musikhögskolan Malmö (3,1 MSEK) samt Skissernas Museum i Lund (1,1 MSEK)

 • Digital pilot lanseras i Båstad, leverans av solenergiprojekt i form av dokumentation

 • Genomför en riktad nyemission om cirka 3,1 MSEK för att stärka rörelsekapitalet och tillväxt


Koncernen har med detta på allvar etablerat sig inom energisektorn. Koncernen har en stark position. Vår tekniska förmåga att digitalisera och leverera en konkurrensmässig teknikhöjd har varit ett bidragande skäl till framgång. Tillväxten ger successivt förbättrad lönsamhet. Förbättrade inköpsrutiner ger bättre marginaler. Snabbare och mer effektiv leverans och en ökad kompetens ska bidra till den förbättrade lönsamheten.


Under mina drygt två år som VD på bolaget har fokus varit att bygga en grund för att kunna skapa tillväxt. Först och främst har vi etablerat en digital plattform som är skalbar och användbar inom flera olika segment i bygg- och fastighetsbranschen. Stort fokus har också lagts vid att göra affären och organisationen skalbar med tillväxt och återkommande intäkter. Förvärvet av Solarfuture är ett led i ambitionen att driva tillväxt och vi ser en stor möjlighet att integrera vår digitala plattform med lösningar för solenergi, ett arbete som redan är påbörjat.


Allt detta är grundbultar i den väldigt kraftiga tillväxten vi ser och vi räknar med att fortsätta vår tillväxtresa. Vi har en orderstock på 6 MSEK som löpande fylls på och som banar väg. När vi nu skapat en grund för tillväxt och börjat växa kraftigt så blir nästa steg att nå lönsamhet. Under kvartalet har vi haft kostnader för att göra organisationen och affären skalbar och under året förväntar vi oss att lönsamheten förbättras successivt. Vi kommer lägga stort fokus vid detta. Tillväxt och lönsamhet driver aktieägarvärde och efter periodens utgång tog vi in 3,1 MSEK i en riktad nyemission för att leverera fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Vi ser fantastiska möjligheter under 2023. Målet är att långsiktigt stärka bolagets förmåga att skapa ytterligare tillväxt, lönsamhet och kundvärde.


Begränsad makropåverkan

Makropåverkan har varit begränsad för bolaget i sin helhet med fortsatt god tillväxt som resultat. I denna kontext använder vi Solarfuture som en hävstång med tanke på marknadens starka efterfrågan på smarta och hållbara energilösningar 1 Trots att 2023 präglas av fortsatt makroekonomisk- och geopolitisk oro, så är vår bedömning att koncernen agerar i en marknad med väldigt goda tillväxtmöjligheter.


Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Kvartalet summeras med en väldigt kraftig tillväxt i nettoomsättning för koncernen och vi dubblar förra årets omsättning på bara ett kvartal. Nettoomsättningen för kvartal 1 var 7 354 tkr (949 tkr, d.v.s + 675%). EBITDA för kvartalet blev –1 907 tkr (-1 889 tkr). Vid kvartalets slut var orderstock 6 MSEK.2 Med satsningar på mjukvaru- plattformen och energisektorn, så ser vi stora möjligheter till successivt förbättrad lönsamhet.


Ökat hållbarhetsfokus

Hållbarhet får en allt större plats i OurLivings verksamhet. Med vårt medlemskap i LFM30, vars mål är att driva mot netto noll CO2-utsläpp 2030., visar vi att vi tar ett aktivt ansvar och vi planerar att jobba med detta på fler fronter. Inte minst internt samt gemensamt med kunder, partners och bygg- och fastighetsbranschen som redan har krav på sig från myndigheter. I denna samhällsutveckling vill vi vara en driven leverantör med ett hållbart erbjudande där vi tillsammans med branschen successivt bygger ut vårt totalerbjudande.


Avslutningsvis vill jag slå ett slag för vår fantastiska organisation och särskilt tacka våra fantastiska medarbetare för deras initiativförmåga, engagemang och driv. En organisatorisk kraftsamling ger oss fler skalfördelar för att driva kundvärde. Det är teamet och vår kultur som kommer ta oss uppåt och framåt. Jag har mycket goda förhoppningar om att OurLiving kommer gå mot ett framgångsrikt år.


Henrik Jarl

VD OurLiving AB


2. Bolaget ändrar KPI från orderingång till orderstock för att ge en mer konkret bild av orderläget. Detta KPI kommer presenteras I kommande rapporter. Orderstock är avtalssumman i pågående arbete minus upparbetade kostnader justerad för succesiv vinstavräkning
För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB

Telefon: 076 762 13 46


Om OurLiving

Om OurLiving OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktygDenna information är sådan information som OurLiving AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 kl. 08.55 CET.

Comments


bottom of page