top of page

Delårsrapport Q2 - Fortsatt kraftig tillväxt och förbättrad lönsamhet

OurLiving levererar för andra kvartalet i rad en mycket stark tillväxt med en nettoomsättning på drygt 7 MSEK (+785%) och en klart förbättrad EBITDA på -2,2 MSEK vilket är 1,2 MSEK bättre jämfört med motsvarande kvartal förra året. Med en orderstock på drygt 10 MSEK och nuvarande offertvolym så är vår bedömning att tillväxt och lönsamhetsförbättring fortsätter.
Andra kvartalet

·Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 023 (794) TSEK.

·Koncernens EBITDA uppgick till –2 216 (-3 425) TSEK.

·Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,074 (-0,127) SEK. Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,073 (-0,125) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

·Order från Statens Fastighetsverk till Skissernas Museum, totalt ordervärde ca 1,1 MSEK samt Eber Fastigheter lägger ny order på solenergianläggning, totalt ordervärde ca 900 tkr

·OurLiving släpper ny årsprognos – minst 30 MSEK i nettoomsättning

·OurLiving genomför en riktad nyemission om ca 3,1 MSEK

·Einar Mattsson, Reformhus, Lyckos lägger nya beställningar på OurLivings digitala lösningar

Väsentliga händelser under första halvåret

·Lansering av nästa generations plattform och app

·Brygglån på 2 MSEK för att skapa ytterligare tillväxt

·Väsentlig order från Statens Fastighetsverk, totalt ordervärde 3,1 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·HSB Sundsfastigheter lägger order på OurLivings digitala lösningar

·Utfallet av teckningsoptionsprogrammet för personal blev totalt 895 000 teckningsoptionerHenrik Jarl, VD OurLiving, har ordet:

Sett över de senaste två åren så är det ett helt annat bolag idag. Vi har skapat ett fokus på vår digitala plattform som vi nu använder inom det växande segmentet solenergi och framförallt har vi kraftigt ökat netto-omsättningen och förbättrar nu också lönsamheten successivt. Vi har sett en fortsatt stark efterfrågan från B2B-segmentet och tagit hem ett antal stora ordrar, bl.a Skissernas Museum i Lund via Statens Fastighetsverk liksom en kontors- och lagerbyggnad i Malmö. Vi tar också hem kontinuerliga affärer med vår digitala plattform.


Vårt fokus för resten av 2023 ligger fortsatt i B2B och solenergi-segmentet och vi har lagt en bra grund för att förbättra leveranskedjan ytterligare under det andra halvåret med fokus på kortare projekt och bättre likviditet. Under Q3 är ambitionen att konvertera orderstock till kundleveranser i en snabbare takt och vi siktar på att vinna fler och större B2B-projekt med stärkt lönsamhet och kassaflöde. Vår offererade volym har aldrig varit större och vi riktar dessutom vår digitala plattform direkt mot den befintliga BRF-marknaden i större utsträckning nu när nyproduktionen är väldigt begränsad. Vi är fortsatt aktiva inom B2C-segmentet där konkurrensen är högre men vårt huvudfokus är B2B-segmentet där vi har riktigt starka referenser. Den digitala mjukvaru-plattformen med möjlighet att digitalisera drift och underhåll gör också att vi sticker ut.


Vår satsning på hållbarhet

Som koncern har vi som ambition att ligga i framkant för branschövergången till ett minskat CO2-avtryck. Vi kommer att investera för framtiden med målsättningen att hjälpa våra kunder med hållbarhet och konkret att rapportera nyckeltal. Många proptech bolag är fokuserade på själva teknologin och vi försöker ta detta ett steg längre, d.v.s hur teknologi och digitalisering kan leda till bättre hållbarhet och konkreta mätdata. Under hösten kommer vi att jobba intensivt med hållbarhetsfrågan.


Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Kvartalet summeras med en kraftig tillväxt i nettoomsättning för koncernen. Nettoomsättningen för Q2 var 7 024 tkr (+ 785%) och EBITDA förbättrades betydligt till – 2 216 tkr (-35%). Förbättringarna är primärt hänförbara till solenergi och dotterbolaget Solarfuture. Trots stark omsättningstillväxt så har personalkostnaderna varit på en tillfreds-ställande nivå (3 562 tkr). Under slutet av kvartalet minskade kassalikviditeten, bl a gjordes inköp för att möta orderstocken och kundprojekt. I slutet av perioden ökade faktureringstakten vilket gör att vi beräknar stärka kassan efter periodens slut. Vår prognos om att nå minst 30 MSEK i nettoomsättning kvarstår med tanke på nuvarande offertvolym och att vi kan omsätta orderstocken på 10,2 MSEK relativt snabbt.


Vi ska fortsätta att växa!

Med tanke på ett väldigt starkt första halvår och en stärkt orderstock så räknar vi med att fortsätta växa från dagens nivå. Detta trots utmaningar i marknaden med stigande räntor och krig i Europa. Tillväxten inom solenergi gör att vi inte är beroende av konjunkturen och kan i stället kapitalisera på branschens tillväxt och kundernas efterfrågan. Dessutom riktar vi vårt digitala erbjudande direkt mot BRF:er i större utsträckning, vilket ger synergier och djupare och kontinuerlig kundrelation. Det är med stor ambition, tillförsikt och optimism vi ser fram emot att avsluta 2023 och påbörja 2024 med kraftig tillväxt, successivt förbättrad lönsamhet och att hjälpa branschen att minska koldioxid avtrycket. Vi har byggt ett fantastiskt team som står redo för nya möjligheter!


Henrik Jarl

VD OurLiving ABコメント


bottom of page