top of page

Finansieringsvillkor uppfyllt för förvärvet av Solarfuture i Sverige AB

OurLiving AB (publ) (”OurLiving” eller ”Bolaget”) har säkerställt finansiering av förvärvet av Solarfuture i Sverige AB (”Solarfuture”), via brygglån om 5 MSEK från befintliga aktieägare, innebärandes att finansieringsvillkoret nu är uppfyllt. Vidare har Bolaget säkrat banklån på 3 MSEK.

OurLiving AB kommunicerade den 5 oktober 2022 att Bolaget förvärvar samtliga aktier i Solarfuture (”Förvärvet”) villkorat av att Bolaget säkerställer finansiering av Förvärvet (”Finansieringsvillkoret”). Finansieringsvillkoret är nu uppfyllt, via brygglån om 5 MSEK från befintliga aktieägare. Tillträdet till aktierna beräknas ske den 22 december 2022. Genom Förvärvet blir Solarfuture ett helägt dotterbolag till OurLiving. Bolaget har även säkrat banklån på totalt 3 MSEK. 1 MSEK via Almi Företagspartner i Skåne AB samt 2 MSEK via Nordea.


Köpeskillingen

Den totala köpeskillingen i Förvärvet utgörs dels av en preliminär initial köpeskilling, dels av en eventuell tilläggsköpeskilling, såsom beskrivits i OurLivings pressmeddelande den 5 oktober 2022. I detta angavs bland annat att 50 procent av den preliminära köpeskillingen, det vill säga 3 018 450 kronor, ska erläggas på tillträdesdagen genom att OurLiving genomför en riktad nyemission av aktier i Bolaget på marknadsmässiga villkor till säljaren. Emissionskursen i den riktade nyemissionen ska enligt aktieöverlåtelseavtalet motsvara den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under en period om 20 handelsdagar från och med den 5 oktober 2022. Denna kurs har beräknats till 0,92 kronor per aktie.

Finansieringen

Förvärvet villkorades av att Bolaget säkerställer finansiering av Förvärvet. Finansieringsvillkoret är nu uppfyllt och består av brygglån om 5 MSEK (”Brygglånen”).

En del av långivarna i Brygglånen är närstående till OurLiving. Dessa långivare och utställt belopp anges nedan.

  • Softhouse Invest AB (innehar 14,92 procent av aktierna och rösterna i OurLiving), 2,25 MSEK

  • Jörgen Brandt (CCO i OurLiving), 1 MSEK

  • Nudging Capital AB (ägs till 50 procent av Jeanette Andersson, styrelseledamot i OurLiving, och bolaget innehar 10,07 procent av aktierna och rösterna i OurLiving), 0,75 MSEK

  • Torbjörn Sahlén (styrelseledamot i OurLiving), 0,6 MSEK

  • Leif Liljebrunn (styrelseordförande i OurLiving)), 0,2 MSEK

Utöver ovan nämnda närstående långivare har en mindre aktieägare, Mats Leander, också lämnat ett brygglån.

Brygglånen löper med en årlig ränta om åtta procent och förfaller till betalning den 30 juni 2023. Oaktat detta får OurLiving inte återbetala Brygglånen utan skriftligt medgivande från Almi Företagspartner i Skåne AB innan Bolaget genomfört en eller flera emissioner med en sammanlagd emissionslikvid om minst 12,5 MSEK. För det fall emissioner om sammanlagt minst 12,5 MSEK inte har genomförts före förfallodagen har Bolaget rätt att förlänga förfallodagen för Brygglånen med maximalt sex månader. Som säkerhet för Brygglånen kommer OurLiving pantsätta aktier i Solarfuture till Långivarna.

OurLiving har rätt att återbetala Brygglånen jämte ränta i förtid genom kontant betalning. Bolaget har vidare rätt att, efter samtycke från Långivaren, återbetala hela eller delar av Brygglånen jämte upplupen ränta med aktier. Sådan konvertering ska ske genom nyemission av aktier till en teckningskurs per aktie som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period före konverteringen.

För det fall Bolaget genomför företrädesemissioner under Brygglånens löptid, har Långivarna rätt att kvitta sin fordran i sådan emission. En av långivarna, Mats Leander, har vidare en avtalad rätt att agera garant på marknadsmässiga villkor i företrädesemissioner som Bolaget genomför under Brygglånens löptid.

Banklån

Banklånen om totalt 3 MSEK består av 1 MSEK via Almi Företagspartner i Skåne AB samt 2 MSEK via Nordea. Lånet från Almi löper till och med december 2024 med årlig ränta om 8,96 procent. Lånet från Nordea löper till och med december 2023 med årlig ränta om 7,39 procent. Säkerheter utgörs av överhypotek i Nordeas företagsinteckning samt företagsinteckning.

HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-"Vi ser nu fram emot att tillträda Solarfuture i Sverige AB. Vår ambition är att stärka tillväxten genom de möjligheter som finns på marknaden just nu och dessutom vill vi dra nytta av synergier mellan Solarfuture och OurLiving. Vi ser stora möjligheter med detta förvärv!”

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till OurLiving i samband med Förvärvet.


För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB

Telefon: 076 762 13 46

E-post: henrik.jarl@ourliving.se

Om OurLiving

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.


Klicka här för att läsa pressmeddelandet på Cision

Comments


bottom of page