top of page

Kallelse till årsstämma i Compare-IT Nordic AB (publ)

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″ custom_padding=”2px|0px|78.5938px|0px|false|false”][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_padding=”2px|0px|39.2969px|0px|false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.10.1″ text_text_color=”#3b3b3b”]

Aktieägarna i Compare-IT Nordic AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 augusti 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Åkergränden 7 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 augusti 2018, dels senast den 21 augusti 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan ska ske via e-post till cecilia.wendel@compare-it.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 augusti 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 21 augusti 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin mailadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Anförande av verkställande direktören

 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

 14. Val av styrelseledamöter

 15. Val av styrelseordförande

 16. Val av revisor

 17. Fastställande av valberedning

 18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler

 19. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten

 20. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017/2018 lämnas på bolagets aktier.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 12-17)

Valberedningen har inför stämman på de fyra största ägarnas mandat bestått av bestått av Jeanette Andersson, Martin Strandqvist, Jan Karlander och Ulf Persson. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som kontrollerar cirka fyrtio [40] procent av rösterna i bolaget. Valberedningen föreslår årsstämman besluta

 1. att Per-Ola Ovin väljs till stämmoordförande,

 2. att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en suppleant,

 3. att till revisor utse Jan Hamberg,

 4. att styrelsearvode ska utgå med ett halvt prisbasbelopp vardera till styrelseledamöter med ett ägande mindre än 10 % och med ett prisbasbelopp till styrelseordförande.

 5. att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

 6. att omval sker av styrelseledamöterna Jeanette Andersson, Martin Strandqvist, Mats Nyberg och Ulf Persson. Mer information om de personer som föreslås för omval till styrelsen finns på bolagets webbplats.

 7. att nyval sker av Tord Olsson (Softhouse) som ordinarie ledamot. Presentation av Tord Olsson finns på bolagets webbplats.

 8. att omval sker av Jimmy Björkman som suppleant.

 9. att Jeanette Andersson omväljs till styrelseordförande.

 10. Jan Karlander avgår ur styrelsen.

 11. att Parsells Revisionsbyrå AB omväljs till revisor i bolaget (auktoriserade revisorn Jan Hamberg fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget) samt, att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

att valberedningen skall bestå av de fyra röstmässigt största registrerade ägarna eller av dessa utsedd representant samt att valberedningen sammankallas av styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen ska inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 3 000 000 aktier ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkommer efter konvertering eller utnyttjande. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Beslut enligt punkt 17 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 687 754 stamaktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 8 687 754. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin e-mailadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Lund 25 juli 2018

Compare-IT Nordic AB (publ)

Styrelsen

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Comments


bottom of page