top of page

Kallelse till extra bolagsstämma i Compare-IT Nordic AB

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.10.1″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row custom_padding=”0px|||” custom_margin=”0px|||” _builder_version=”3.10.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.10.1″ text_text_color=”#3b3b3b” text_line_height=”1.9em” text_font=”||||||||”]


Aktieägarna i Compare-IT Nordic AB, 556689-5529, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 juni 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på adressen Åkergränden 7 i Lund.


Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman, ska

dels       senast fredagen den 7 juni 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

dels       anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 7 juni 2019 kl. 17.00. Anmälan ska ske per e-post till jeanette@compare-it.se eller skriftligen till bolagets postadress; Compare-IT Nordic AB, Åkergränden 7, 226 60 Lund.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två st). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Inregistrering till bolagsstämman påbörjas kl. 09.30.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 10 juni 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.compare-it.se, och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 687 754 st, vilket även motsvarar 8 687 754 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas

  2. Val av ordförande och sekreterare på stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Framläggande och godkännande av dagordning

  5. Val av en eller två protokolljusterare

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

  8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare

  9. Övriga frågor

  10. Stämman avslutas

Beslutsförslag:

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att genomföra en företrädesemission av aktier varigenom bolagets aktiekapital ökas med högst 868 775,40 SEK genom nyemission av högst 8 687 754 aktier, envar med kvotvärde 0,10 SEK, till en teckningskurs om 1,00 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 8 687 754 SEK.

Emissionsvillkor:

i)        Emissionen ska ske med företräde för befintliga aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

ii)      Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara måndagen den 24 juni 2019. Även övriga investerare kan teckna i emissionen utan företrädesrätt.

iii)    För varje tecknad och tilldelad aktie ska erläggas 1,00 SEK kontant.

iv)     Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 1 juli 2019 till och med den 18 juli 2019. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller genom kvittning av fordran på Bolaget. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast femte bankdagen efter det att besked om tilldelning meddelats tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

v)      För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan investerare som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta om hur fördelning mellan tecknare ska ske.

a) I första hand ska tilldelning av nya aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. För det fall tilldelning till dessa tecknare inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

b) I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra tecknare som tecknat utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

c)   I tredje och sista hand ska tilldelning ske till de parter som lämnat garantiåtaganden i Företrädesemissionen i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

vi)     De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 8)

I syfte att möjliggöra en övertilldelningsemission om högst 2 624 492 nya aktier i samband med företrädesemissionen enligt punkt 8 föreslår styrelsen för Compare-IT Nordic AB, att bolagsstämman beslutar att styrelsen bemyndigas att utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, innebärande att Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 262 449,20 kronor motsvarande högst 2 624 492 nya aktier, enligt följande villkor:

Nyemission av aktier ska ske för övertilldelning i samband med företrädesemissionen i punkt 8 ovan och tilldelning av aktier ska ske enligt följande:

a)       I första hand ska tilldelning av aktier ske till institutionella eller professionella investerare, eller andra investerare som bedöms kunna tillföra Bolaget långsiktiga strategiska värden, och som tecknat aktier i företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och som styrelsen bedömer breddar det långsiktiga och institutionella ägandet i Bolaget och därmed främjar Bolagets möjligheter att skapa ytterligare värden för samtliga aktieägare.

b)      I andra hand ska tilldelning av aktier ske till dem som tecknat aktier i företrädesemissionen enligt punkt 8 med stöd av teckningsrätter, och som var aktieägare på avstämningsdagen, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

c)       I tredje hand ska tilldelning av aktier ske till dem som tecknat aktier i företrädesemission enligt punkt 8 med stöd av teckningsrätter, och som inte var aktieägare på avstämningsdagen, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, och den mån detta inte kan ske, genom lottning.

d)      I fjärde hand ska tilldelning av aktier ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i företrädesemission enligt punkt 8, och för det fall tilldelning till detta inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Betalning ska ske genom kontant betalning.

Teckningskursen ska sättas till samma kurs som gäller för företrädesemissionen enligt punkt 8 ovan.

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är dels att kunna tillgodose eventuell övertilldelning i samband med företrädesemissionen enligt punkt 8, och dels att möjliggöra delägarskap för strategiska investerare, samt att kunna öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed förbättra förutsättningarna för en likvid handel i Bolagets aktie.

Bemyndigandet ska gälla i högst tre månader efter att teckningsperioden i företrädesemissionen avslutats.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelars majoritet av såväl de avgivna röster som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor, Åkergränden 7 i Lund, och på bolagets hemsida, www.compare-it.se och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeanette Andersson, Styrelseordförande/IR-ansvarig i Compare-IT Nordic AB Telefon: 0733-18 19 82 E-post: jeanette@compare-it.se

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Comments


bottom of page