top of page

Kallelse till Extra Bolagsstämma i OurLiving AB (publ)

Kallelse till Extra Bolagsstämma i OurLiving AB (publ)

Aktieägarna i OurLiving AB (publ), org. nr 556689-5529, kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 17 januari 2023 kl. 10.00 – 11.00 i bolagets lokaler på Slagthuset i Malmö, adress Carlsgatan 12A. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.


Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som:

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 januari 2023,

- dels anmält sin avsikt att delta till bolaget senast den 11 januari 2023 till adress OurLiving AB, ”Extra Bolagsstämma”, Carlsgatan 12A, 6 vån, 211 20 MALMÖ eller via e-post till cecilia.wendel@ourliving.se. I anmälan ska anges namn eller firma, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att mottaga en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 11 januari 2023 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till OurLiving AB, Carlsgatan 12A, vån 6B, 211 20 MALMÖ. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, ourliving.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Val av två justeringsmän

  4. Upprättande och godkännande av röstlängd

  5. Godkännande av dagordning

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Tillväxt och förvärv är en central del i OurLivings strategi och OurLiving utvärderar löpande möjligheter för tillväxt och förvärv. Det innebär att OurLiving från tid till annan identifierar tillväxtmöjligheter, deltar i strukturerade försäljningsprocesser, själva initierar diskussioner och blir kontaktade av andra bolag för att diskutera förvärv. För att OurLiving ska kunna möjliggöra tillväxt samt lämna konkurrenskraftiga bud behöver OurLiving kunna agera snabbt. Styrelsen i OurLiving behöver därför ha ett emissionsbemyndigande på plats för att ha bästa förutsättningar att skapa tillväxt och för att kunna genomföra affärer.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission om aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan skapa tillväxt, finansiera förvärv av bolag, verksamheter och andra tillgångar. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, utöka bolagets aktieägarkrets, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv, fullgöra förpliktelser enligt avtal eller öka likviditeten i aktien.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Övriga handlingar

Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida, ourliving.se, under minst 2 veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängligt hos bolaget. Fullmaktsformulär sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

OurLiving AB har sitt säte i Malmö.

Malmö i december 2022

OurLiving AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB

Telefon: 076 762 13 46

E-post: henrik.jarl@ourliving.se

Comments


bottom of page