top of page

[NY] Kallelse till årsstämma i OurLiving AB (publ)

Aktieägarna i OurLiving AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2023 kl. 10.00 – 11.00 i bolagets lokaler på Slagthuset i Malmö, adress Carlsgatan 12A. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.


Förslag till dagordning

 1. Öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av två justeringspersoner

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Anförande av verkställande direktören

 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

 14. Val av styrelseledamöter

 15. Val av styrelseordförande

 16. Val av revisor

 17. Beslut om principer för utseende av valberedning

 18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler

 19. Beslut om incitamentsprogam för anställda genom teckningsoptioner 2023/2026

 20. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten

 21. Avslutning


Klicka HÄR för att läsa hela kallelsen


bottom of page