top of page

[NYTT DATUM] Kallelse till årsstämma i OurLiving AB (publ)

Aktieägarna i OurLiving AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2024 kl. 10.00 – 11.00 i bolagets lokaler på Slagthuset i Malmö, adress Carlsgatan 12A. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.


Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 13 juni 2024, dels senast den 17 juni 2024 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan ska ske via e-post till cecilia.wendel@ourliving.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att mottaga en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.


Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 juni 2024 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.


Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 14 juni. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.


Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin mailadress. 


Förslag till dagordning 

 1. Öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av två justeringspersoner

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Anförande av verkställande direktören

 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

 14. Val av styrelseledamöter

 15. Val av styrelseordförande

 16. Val av revisor

 17. Beslut om principer för utseende av valberedning

 18. Presentation och redogörelse kring kontrollbalansräkning (KBR1) per 20240430 och behandling enligt reglerna i ABL25:13. Regelverket säger att två stämmor ska hållas om kontrollbalansräkning för att säkerställa att aktiekapitalet är intakt. Detta är första gången det behandlas.

 19. Beslut om ansökan om avnotering från Spotlight Stock Market

 20. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust

 21. Beslut om riktad nyemission av aktier

 22. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

 23. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten

 24. Avslutning


Se hela kallelsen samt beslutsförslag på Cision:

Comments


bottom of page