top of page
I ett blomsterfält

Hållbarhet - en viktig del av vårt arbete framåt

Vårt hållbarhetsarbete handlar om att vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle genom att addera värde till fastigheter genom digitalisering och energismarta lösningar.

Vårt hållbara hus - 
Så här arbetar vi med hållbarhet

I samråd med externa hållbarhetskonsulter har vi kartlagt och implementerat hållbarhet i vår affärsplan. För att illustrera vårt hållbarhetsarbete har vi tagit fram ett hållbart hus som demonstrerar vilka av FNs globala mål vi arbetar mest med.

Husets stjärna

Stjärnan på hustaket representerar vårt primära hållbarhetsmål - Hållbara städer och samhällen. Genom att arbeta aktivt med husets andra hållbarhetsmål får vi stjärnan att lysa, och vi är med och bidrar till mer hållbara och energieffektiva samhällen och städer.

Husets tak

Husets tak representerar nyttan av våra tjänster och produkter. Genom att leverera solenergilösningar bidrar vi till mål 7 - Förnyelsebar energi till alla. Genom att ersätta traditionell pappershantering med digitala lösningar, bidrar vi tillsammans med våra kunder till mål 12 och mindre konsumtion av resurser, som t.ex. papper. 

Husets väggstomme

Husets väggstomme består av våra interna hållbarhetsmål och är viktiga byggstenar för att OurLivings hus ska kunna stå upp i alla förhållanden. Dessa byggstenar består av Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 5 - Jämställdhet och Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna. 

Husets grundsten

OurLivings digitala plattform är grundstenen i bolaget. Allt vi gör och drivs av innovativa metoder för digitalisering av bygg- och fastighetsindustrin. Därför står huset stadigt på Mål 9, som representerar hållbar innovation

OurLivings interna hållbarhetsmål

Våra kvalitets- och miljöledningssystem är uppbyggda för att motsvara kraven enligt SS-EN ISO 9001 respektive SS-EN ISO 14001. Systemen omfattar all kvalitets- och miljöpåverkande verksamhet inom företaget. Företagets Internkontroll för arbetsmiljö bygger på arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna är delegerat i linjeorganisationen av VD.

UN SDGs - All (2).png

OurLivings strävan är en jämställd organisation där alla röster blir hörda. Däremot är det inget tvivel om att de branscher vi verkar i (bygg- och tech) är mansdominserade i dagens samhälle. Vi vet att jämställdhet driver innovation på alla nivåer i företaget och är viktigt både internt och på ledningsnivå. Därför har vi valt att arbeta med mål 5:5 med strävan efter att få en mer jämnställd organisation.

Vi har satt upp ett mål om att ha minst 40% kvinnor i ledningsgruppen innan 2028. Dessutom fortsätter vi att driva praktikprogram där vi villvara med och stötta kvinnor inom tech- och byggindustrin.

UN SDGs - All (1).png

Bygg- och fastighetsbranschen har länge kritiserats för brist på säkerhetsåtgärder vid byggen och projekt. Vi vill att alla våra medarbetare ska känna sig trygga och säkra när de arbetar hos oss, och strävar efter att attrahera, utveckla och behålla goda medarbetare. Uppföljningen av sker via utvalda nyckeltal som syftar till att minska antalet arbetsrelaterade skador, sjukdomar och frånvarodagar.

Solarfuture i Sverige AB har en positiv trend vad gäller fall av arbetsrelaterad skada/sjukdom. Under 2022 rapporterades 0 fall (0 tillbud) som ledde till minst en dags frånvaro (Lost Work Cases, LWC11). Antalet LWC per anställda per år var 0,14 medan genomsnittligt antal förlorade arbetsdagar per skada var 0. Detta vill vi bibehålla och fortsätter att arbeta med utbildningar och tillsyn av säkerhetsåtgärder. 

UN SDGs - All.png

En betydande del av verksamhetens energiförbrukning, och även dess klimatpåverkan, hänger samman med förbränning av fossila bränslen i samband med egna transporter (direkt energi och direkta utsläpp) samt inköpta transporter och el (indirekt energi och indirekta utsläpp). Tilsammans med LFM30 vill vi vara med och utveckla en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö.

Vårt mål är att bli klimatneutrala 2030. Vårt initiativ för systematisk energieffektivisering innebär en succesiv strävan till lägre energikonsumtion och energikostnader samt minskade koldioxidutsläpp. I beslutade miljömål ingår just att följa upp och dokumentera samt minska energikonsumtionen men också att övergå till mer miljövänliga energislag.

OurLiving erbjuder en komplett digital plattform för information, kommunikation och dokumentation under hela kundresan i bostadsutvecklarens nyproduktionsprojekt och för bostadsrättsföreningen, medlemmarna eller hyresgästerna efter inflyttning.
12:6 - Krav på underleverantörer
UN SDGs - All (3)_edited.jpg

För oss är det viktigt att upprätta krav på våra underleverantörer för att undvika t.ex. mutor, korruption och oetiska arbetsförhållanden. Vår målsättning är att enbart arbeta med leverantörer som ansluter sig till bolagets kvalitetskrav och affärsprinciper samt uppförandekod.

Utvärderingen av leverantörer sker i första hand genom frågeformulär som innehåller frågor relaterade till arbetsmiljö, miljöledning och socialt ansvar.

Otillfredsställande svar ska utredas och underpresterande leverantörer får en tidsfrist för åtgärder. Målet är ha genomfört CR-utvärdering av leverantörer på en nivå motsvarande 90 procent av det relevanta inköpsvärdet, definierat av Solarfuture i Sverige AB.

OurLiving erbjuder en komplett digital plattform för information, kommunikation och dokumentation under hela kundresan i bostadsutvecklarens nyproduktionsprojekt och för bostadsrättsföreningen, medlemmarna eller hyresgästerna efter inflyttning. malmö

Smart - Hållbart - Enkelt

Gör som många andra och skapa framtidens boende med OurLiving!

bottom of page