top of page

OurLiving AB (publ) tillträder förvärvet av Solarfuture i Sverige AB

OurLiving AB (publ) ("OurLiving" eller "Bolaget") offentliggjorde den 5 oktober 2022 att Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Solarfuture i Sverige AB ("Förvärvet"). OurLiving har idag tillträtt aktierna i Förvärvet och samtidigt genomfört en riktad nyemission av aktier i Bolaget till Lyys AB, säljaren av Solarfuture i Sverige AB.


Den 16 december 2022 meddelade OurLiving att Bolaget, genom upptagande av ett brygglån om 5 000 000 kronor uppfyllt det finansieringsvillkor som Förvärvet var villkorat av och att Bolaget därmed var redo att tillträda aktierna i Förvärvet. OurLiving har idag således tillträtt samtliga aktier i Solarfuture i Sverige AB.HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-"Vi har tidigare kommunicerat våra ambitioner inom energisektorn vilket inkluderar möjliga förvärv och dagens tillträde av Solarfuture ger oss fantastiska möjligheter. Solenergi är fortfarande i sin linda i Sverige men växer oerhört starkt. Vi har en gedigen kundbas att bearbeta och vi ser även ytterligare synergieffekter med förvärvet."

LEIF LILJEBRUNN, STYRELSEORDFÖRANDE OURLIVING KOMMENTERAR:

-"Genom förvärvet av Solarfuture etablerar vi oss med viktiga smarta energilösningar kopplat till fastighetsbranschen. Detta har under en tid varit vår ambition och med förvärvet tar vi en viktig position. Med vår mjukvaruplattform kan vi tillsammans med Solarfuture leverera en ökad teknikhöjd i lösningarna än vad vi hitintills kunnat se bland våra konkurrenter i branschen."

Den totala köpeskillingen i Förvärvet utgörs dels av en preliminär initial köpeskilling, dels av en eventuell tilläggsköpeskilling, såsom beskrivits i OurLivings pressmeddelande den 5 oktober 2022.

Bolaget har idag erlagt den preliminära initiala köpeskillingen till säljaren i Förvärvet. Den preliminära initiala köpeskillingen uppgår till totalt 6 036 900 kronor beräknat utifrån ett rörelsevärde på Solarfuture i Sverige AB på en skuld- och kassafri basis (Enterprise Value) om 6 000 000 kronor med justering för en uppskattad nettoskuldsättning och en uppskattad rörelsekapitaljustering.

50 procent av den preliminära initiala köpeskillingen. d.v.s. 3 018 450 kronor, har erlagts kontant till säljaren och 50 procent av den preliminära initiala köpeskillingen, d.v.s. 3 018 450 kronor, har erlagts genom att Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av aktier i Bolaget till säljaren i Förvärvet (”Riktade Nyemissionen”).

Den Riktade Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 328 092,3 kronor genom en emission av 3 280 923 aktier i Bolaget. Emissionskursen i den Riktade Nyemissionen har enligt aktieöverlåtelseavtalet i Förvärvet bestämts till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under 20 handelsdagar från och med den 5 oktober 2022. Baserat på denna beräkning har kursen i den Riktade Nyemissionen satts till 0,92 kronor per aktie. Emissionslikviden uppgår därmed till cirka 3 018 450 kronor, vilket motsvarar den del av den preliminära initiala köpeskillingen som skulle erläggas genom den Riktade Nyemissionen. Styrelsen beslutade att godkänna kvittning i efterhand av den fordran som säljaren av Solarfuture i Sverige AB hade på Bolaget för Förvärvet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att finansiera Förvärvet.


Klicka HÄR för att läsa pressmeddelandet på cision

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till OurLiving i samband med Förvärvet och den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB

Telefon: 076 762 13 46

Leif Liljebrunn

Styrelseordförande, OurLiving AB (publ)

Telefon: 0708-458052

Om OurLiving

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.
Comments


bottom of page