top of page

OurLiving utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om minst 3 MSEK

Styrelsen i OurLiving AB (publ) (”OurLiving” eller ”Bolaget”) har beslutat att utreda förutsättningarna för att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en kontant nyemission av aktier om minst 3 MSEK riktad till svenska privata externa investerare (”Nyemissionen”). Teckningskursen samt det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingen”) som kommer att genomföras av Bolaget. Bookbuildingen kommer att inledas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln på Spotlight Stock Market inleds den 9 maj 2023. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga, förkorta eller när som helst avbryta Bookbuildingen och således avstå från att genomföra Nyemissionen. OurLiving kommer meddela utfallet av Nyemissionen i ett efterföljande pressmeddelande efter avslutad Bookbuilding. Nyemissionen genomförs för att stärka rörelsekapitalet och därmed skapa förutsättningar för ytterligare ökad tillväxt i Bolaget.


Styrelsen för OurLiving avser att besluta om Nyemissionen med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma hållen den 17 januari 2023. Nyemissionen syftar till att stärka rörelsekapitalet och därmed skapa förutsättningar för ytterligare ökad tillväxt i Bolaget.

Teckningskursen och det totala antalet nyemitterade aktier i Nyemissionen kommer att fastställas genom Bookbuildingen, som kommer inledas omedelbart efter offentliggörande av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nyemitterade aktierna beräknas ske innan handeln på Spotlight Stock Market inleds den 9 maj 2023.

Tidpunkt för slutförande, prissättning och tilldelning i Bookbuildingen avgörs av Bolaget och Bookbuildingen kan komma att både förkortas eller förlängas och kan avbrytas när som helst. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av Nyemissionen i ett pressmeddelande så snart Bookbuildingen har slutförts.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för genomförandet av kapitalanskaffningen och en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, och (iv) till skillnad från en företrädesemission förväntas Nyemissionen till viss del bredda aktieägarbasen och förse Bolaget med nya kapitalstarka ägare och strategiska investerare. Med hänsyn till ovanstående har Bolagets styrelse gjort bedömningen att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för OurLiving och ligger i samtliga aktieägares bästa intresse. Styrelsen gör därmed bedömningen att de ovan angivna skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än huvudregeln att kontanta emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Genom att teckningskursen i Nyemissionen kommer att fastställas genom Bookbuildingen, som genomförs av Bolaget, är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan och därigenom vara marknadsmässig.

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB

Telefon: 076 762 13 46

E-post: henrik.jarl@ourliving.seDenna information är sådan som OurLiving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2023 kl. 18:00 CEST.


Läs hela pressreleasen här.

Comentários


bottom of page