top of page

Bokslutskommuniké 2023 - Boappa tar fart mot lönsamhet

Kvartalet och året summerades med en väldigt kraftig tillväxt i koncernen i Q4, +559%, även om prognosen var satt till något högre. Vi har genomfört ett antal åtgärder för att öka effektiviteten och skalbarheten i affären. Bolagets främsta mål är att bli kassaflödespositiva med en fortsatt tillväxt 2024. Förvärvet av Boappa, i kvartalet, kommer att bidra till detta. Tidigare ägare till Boappa – SBAB – har de senaste åren gjort stora investeringar i plattformen och genom effektiviserings-program har vi nu på kort tid gjort kraftiga kostnadssänkningar, samtidigt som vi har ökat konverteringen av betalande kunder med början Q1 2024.


Vi erbjuder en digital upplevelse som underlättar för kunderna även inom solenergi-segmentet. Solarfuture har haft en stark tillväxt under 2023 och tagit ett antal viktiga projekt – men inte till den marginalen som vi budgeterat och inte i linje med prognosen. Vi implementerade under Q4 nya rutiner och processer och förbättrade systemstödet för en mer effektiv projekt- hantering och uppföljning vilket fortgår in i 2024 i syfte att skapa lönsam tillväxt. Under 2023 har vi utvecklat en digital övervakning och upplevelse för solcells-installationer som lanseras under Q1 2024.


Marknadsutsikt

Under 2024 kommer vi i allt högre grad fokusera på själva säljprocessen och att ta hem fler affärer med tilläggsavtal som trygghets- och serviceavtal. Lägre byggtakt¹ och sämre ekonomiskt klimat skapar ett större fokus på kostnadskontroll, effektivisering och digitalisering i fastighetsbranschen där vi har tydliga synergier inom koncernen. Vi är väl positionerad för att hjälpa våra kunder med dessa utmaningar.


Digitaliseringen tar fart

Trots en svagare generell konjunktur är efterfrågan på förnyelsebar energi fortsatt stark. Vi planerar att öka tillväxten inom solenergi även under 2024 och ta hem större affärer - bla baserat på alla de offert- förfrågningar vi får. Vi börjar äntligen komma till den punkt där digitaliseringen i större utsträckning används av kunderna. Vi budgeterar  med att Boappas omsättning stärks väsentligt under 2024 och därmed även kassaflödet p g a årsfaktureringar med förskottsbetalning.


Kommentarer till finansiella utvecklingen

Koncernen hade en nettoomsättning på 6 340 TSEK (1 148 TSEK) under det fjärde kvartalet 2023, en tillväxt på 559%. Med försiktighetsprincipen så har vi också valt att ta ner pågående arbete. Tyvärr har vi inte lyckats skapa en lönsam tillväxt, primärt orsakat av utdragna solenergi-projekt men också integrationen av Solarfuture i koncernen. Rörelseresultatet för helår blev -22 477 TSEK (-23 128 TSEK) och Fritt eget kapital är negativt i koncernen (-2 803 TSEK). Tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Solarfuture är nu satt till 2 000 TSEK. Vi har dessutom valt att skriva ned OurLivings goodwill till ca 6 000 TSEK utifrån försiktighetsprincipen även om vi har stor tillförsikt framåt, inte minst med digitalisering inom solenergi. Sammantaget är vi nu mer rustade för en lönsam tillväxt i hela gruppen.


Tillväxt och lönsamhet

Det blev större investeringar än planerat under 2023, men det har också skapat en god grund för fortsatt tillväxt. Ytterligare förvärv kan komma att komplettera vårt erbjudande. Trots att vi inte nådde hela vägen 2023 ser vi goda möjligheter att växa lönsamt under 2024 – baserat på stark utveckling av Boappa, fortsatt hög efterfrågan på förnybar energi och eftermarknadserbjudande samt nya digitala lösningar. 


Henrik Jarl, VD OurLiving AB


I sammanfattning:


Fjärde kvartalet

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 340 (1 148) TSEK

  • Koncernens EBITDA uppgick till –4 576 (-2 149) TSEK

  • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,137 (-0,111) SEK. Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,134 (-0,109) SEK 


Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

  • Nytt betydande ramavtal med Vasakronan

  • Beställningar från Thage i Skåne AB (0,5 MSEK), Brenntag Malmö (1,7 MSEK) samt Brenntag Kalmar (2,8 MSEK).

  • Förvärvar Boappa AB och blir ledande aktör inom boendeappar

  • Riktad emission om ca 1,5 MSEK samt konvertering av brygglån (ca 8,6 MSEK) till aktier 


Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Optimalahem gruppen utvidgar samarbetet till att även innefatta hyresfastigheter

  • Flertalet bostadsrättsföreningar beställer OurLiving-plattformen För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Jarl, VD

Telefon & e-post: 0767 62 13 46 / henrik.jarl@ourliving.se

Malmö den 15 februari 2024 | OurLiving AB (publ) 


Se pressmeddelandet på Cision här>>


Läs Bokslutskommunikén här>>

Comentarios


bottom of page